Szolgáltatásaink

» Gépi földmunka végzés

» Fűnyírás

» Szárzúzás

» Térkő forgalmazás stb.

Általános közzétételi lista:

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége (NEM RELEVÁNS) A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai (NEM RELEVÁNS) A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. Közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével műműködő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke (NEM RELEVÁNS) A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai (NEM RELEVÁNS) A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye (NEM RELEVÁNS) A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve (NEM RELEVÁNS) A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat Frissites Megőrzés
1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
     - I./1.   
Szervezeti és működési szabályzat
     - II./6.  
Adatvédelmi szabályzat
     - II./13.
Közérdekű adatok szabályzata

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven (NEM RELEVÁNS) A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai (NEM RELEVÁNS) Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása,alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről (NEM RELEVÁNS) A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díjmértéke, az abból adott kedvezmények
     - Közhasznúsági szerződés 2017
     - Közhasznúsági szerződés 2018
     - Közhasznúsági szerződés 2019
     - Közhasznúsági szerződés 2020
     - Közhasznúsági szerződés 2021
     - Közhasznúsági szerződés 2012
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke (NEM RELEVÁNS) Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza (NEM RELEVÁNS) A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától (NEM RELEVÁNS) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk (NEM RELEVÁNS) Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Negyedévente Az előző állapot törlendő
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél (NEM RELEVÁNS) Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek (NEM RELEVÁNS) A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével (NEM RELEVÁNS) A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata (NEM RELEVÁNS) A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen (NEM RELEVÁNS) A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás (NEM RELEVÁNS) A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése (NEM RELEVÁNS) A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege (NEM RELEVÁNS) A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére (NEM RELEVÁNS) A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő

 

III. Gazdálkodási adatok

  Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
     - CEGINFO EB20170101-20171231 GYEVIEP
     - CEGINFO EB20180101-20181231 GYEVIEP
     - CEGINFO EB20190101-20191231 GYEVIEP
     - CEGINFO EB20200101-20201231 GYEVIEP
     - CEGINFO EB20210101-20211231 GYEVIEP
     - CEGINFO EB20220101-20221231 GYEVIEP
     - GYEVIEP Nkft Kiegészítő melléklet 2017.
     - GYEVIEP Nkft Kiegészítő melléklet 2018.
     - GYEVIEP Nkft Kiegészítő melléklet 2019.
     - GYEVIEP Nkft Kiegészítő melléklet 2020.
     - GYEVIEP Nkft Kiegészítő melléklet 2021.
     - GYEVIEP Nkft Közhasznúsági melléklet 2017.
     - GYEVIEP Nkft Közhasznúsági melléklet 2018.
     - GYEVIEP Nkft Közhasznúsági melléklet 2019.
     - GYEVIEP Nkft Közhasznúsági melléklet 2020.
     - GYEVIEP Nkft Közhasznúsági melléklet 2021.
     - GYEVIEP Nkft Közhasznúsági melléklet 2022.
     - Záradék 2017. (aláírt)
     - Záradék 2018. (aláírt)
     - Záradék 2019. (aláírt)
     - Záradék 2021. (aláírt)
     - Záradék 2022. (aláírt)
     - Beszámoló 2017.
     - Beszámoló 2018.
     - Beszámoló 2019.
     - Beszámoló 2020.
     - Beszámoló 2022.
     - Megállapodás
     - Megállapodás 2019.
A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente A külön jogsza-bályban megh. ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
     - Közhasznúsági szerződés 2017
     - Közhasznúsági szerződés 2018
     - Közhasznúsági szerződés 2019
     - Közhasznúsági szerződés 2020
     - Közhasznúsági szerződés 2021
     - Közhasznúsági szerződés 2022
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Negyedévente A külön jogsza-bályban megh. ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Negyedévente A külön jogsza-bályban megh. ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

Vezető Tisztésgviselő

Kövér Imre ügyvezető

Bruttó bére: 759.000 Ft/hó

Költségtérítés: jogosult hivatali tevékenysége céljára saját tulajdonú gépkocsi használatára, mely esetben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint adómentesen, vagy a legkedvezőbb adó és járulékterhek mellett adható mértékű költségtérítésre. Jogosult a munkával kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak teljesítése során felmerülő egyéb szükséges és indokolt költségei, továbbá a munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges és indokolt költségek megtérítésére. A költségek szükségességét és indokoltságát a Polgármester igazolja és engedélyezi a kifizetést.

Jutalom: Az ügyvezető évente egy alkalommal a gazdasági társaság nyereséges működése vagy az üzleti terv eredményes megvalósítása esetén jutalomban részesíthető. A jutalom mértékét a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület határozza meg. A döntésre a tárgyév utolsó rendes képviselő-testületi ülésén kerülhet sor.

Prémium: Az ügyvezető prémiumban részesíthető, ha az előre kitűzött célokat, meghatározott feladatokat teljesítette. A prémiumfeladatok, vagy elérendő célok meghatározására az előző évi éves számviteli beszámoló elfogadását követően, de ugyanazon ülésen kerülhet sor. A prémiumfeladatokat, illetve elérendő célokat, valamint az ezek teljesülése esetén kifizethető prémium mértékét a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület határozza meg. A kitűzött célok, meghatározott feladatok megvalósulásának kiértékelésére és a prémium kifizethetőségéről való döntésre a megelőző üzleti évet lezáró számviteli beszámoló elfogadását követően, de ugyanazon az ülésen kerül sor. Ha az előre meghatározott feladatok, kitűzött célok nem 100%-ban teljesülnek, a Képviselő-testület a prémium arányos kifizethetőségéről is határozhat.

Munkaviszony megszűnés: Az Mt. szabályai szerint illeti meg végkielégítés és a felmondási idő.

 

A társaságnál az ügyvezetőn kívül jelenleg nincs más vezető állású munkavállaló.

 

 

Felügyelő bizottság összetétele, díjazása:

Nagy-Berta János elnök bruttó 20.000 Ft/hó
Tornyi Koppány Zalán tag bruttó 15.000 Ft/hó
Gyuricsek Tibor tag bruttó 15.000 Ft/hó

 

Költségtérítés: A felügyelő bizottság tagjait az esetleges tiszteletdíjon kívül kizárólag költségtérítés illeti meg. A felügyelő bizottság tagjai jogosultak a tisztségük betöltésével összefüggésben végzett munkájukkal, kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségeik megtérítésére. A költségek szükségességét és indokoltságát a Polgármester igazolja és engedélyezi a kifizetést.
Megszűnés: A felügyelő bizottság elnökének, illetve tagjainak e jogviszonyukra tekintettel a megbízatás megszűnése esetére semmilyen juttatás nem adható.

 

 

A szerződéskötéssel kapcsolatos adatok:

A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket az elmúlt 2 évben nem kötött. Így a társaság 2016., és 2017. években nem volt a Taktv. 2.§ (3) bekezdése szerinti jogügylet alanya.